Meer weten over onze aanpak? Meer info nodig? Bel ons op +3253701424 Contacteer ons via e-mail

1. ALGEMEEN

Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, vormen de clausules en voorwaarden hierna vermeld het geheel van de akkoorden en overeenkomsten gesloten tussen de klant en MAAAT, dit niettegenstaande elk andersluidend beding vermeld op bestelbons, eigen algemene voorwaarden of andere documenten, uitgaande van de klant. Door het plaatsen van de bestelling wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van MAAAT en deze aanvaardt.

2. TOEVERTROUWDE PRODUCTEN

De toevertrouwde producten moeten conform zijn aan degene die gediend hebben voor de proeven tot prijszetting en/of overeenstemmen met door de klant opgegeven specificaties. Indien de toevertrouwde producten niet geschikt zijn om behandeld of verpakt te worden zoals voorafgaandelijk overeengekomen en volgens de uitvoeringssystemen door MAAAT toegepast, zal deze laatste de bewerking mogen stopzetten zonder dat enige vergoeding verschuldigd is en desgevallend een schadevergoeding kunnen eisen indien de klant daardoor verlies lijdt. Anderzijds verbindt MAAAT zich ertoe de opdrachtgever onmiddellijk te verwittigen van de ontstane moeilijkheden in verband met de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht. De gedane kosten zullen in dat geval ook aangerekend worden, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

3. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden zonder verbintenis en louter richtinggevend gegeven. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst, weigeren van de goederen of eisen van een schadevergoeding, ook niet als de termijn door MAAAT werd bevestigd. Verbreking van de overeenkomst en/of schadevergoeding wegens laattijdige levering kan enkel indien vooraf uitdrukkelijk, specifiek en schriftelijk overeengekomen en in voorkomend geval na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarbij een redelijke leveringstermijn wordt aangegeven. Opdrachten en leveringen kunnen geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk geannuleerd of later uitgevoerd worden, zonder dat de klant schadevergoeding of intrest kan eisen, in volgende, niet limitatieve gevallen van overmacht : laattijdig leveren van de goederen door leveranciers of door de klant zelf, stakingen, sluiting van de onderneming, in- en uitvoerverbod, brand, wateroverlast, oorlog, …

4. HOEVEELHEIDSAFWIJKINGEN

De inhoud, het gewicht, de afmetingen en de aantallen van de door MAAAT afgeleverde producten kunnen een afwijking hebben gelijk aan de tolerantie eigen aan het product of werk. Deze afwijkingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

5. ONTVANGST EN VERZENDING

De klant is gehouden de goederen op het overeengekomen leveringsadres van MAAAT te leveren en af te halen tijdens de normale werkuren en steeds na overleg met MAAAT. Wanneer van deze regel wordt afgeweken, zijn alle daardoor veroorzaakte bijkomende kosten voor rekening van de klant. Het transport gebeurt steeds op risico en kosten van de klant, zelfs in geval van franco levering. Goederen die langer dan twee weken na de overeengekomen leveringsdatum in de magazijnen van MAAAT blijven staan, kunnen door MAAAT op eigen initiatief, op kosten en risico van de klant teruggestuurd worden. Daarenboven heeft MAAAT het recht om een stockagevergoeding aan te rekenen. Indien de klant om welke reden dan ook niet in staat is om de goederen in ontvangst te nemen, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de klant, die ook alle bijkomende kosten verschuldigd is.

6. EUROPALLETS / EMBALLAGE RUILEN

Europallets worden door MAAAT steeds omgeruild op het moment van aanlevering of ontvangst van goederen. MAAAT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de geruilde pallets. Niet-geruilde europallets worden verrekend aan de klant tegen de op dat moment geldende marktprijs of worden nadien door de klant terug aangeleverd. MAAAT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere ruil emballages, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst.

7. MACHINES EN OUTILLAGE

MAAAT staat in voor het normale onderhoud van machines, installaties, matrijzen en gereedschappen door de klant ten dienste gesteld aan MAAAT voor het uitvoeren van de overeenkomst maar kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor slijtage door gebruik en mogelijke beschadiging van deze materialen ingevolge bewaring en opslag.

 

8. BETALINGSCONDITIES

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum zonder korting, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst. Bij gebreke aan betaling op hun vervaldag zullen de factuurbedragen van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met een intrest van 1 % per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de facturen. Na vergeefse ingebrekestelling zal een bijkomend bedrag gelijk aan 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant. De uitvoering van een bestelling kan vertraagd en zelfs geweigerd worden indien achterstallige betalingen niet vereffend worden.

9. FAILLISSEMENT/INSOLVABILITEIT

Wanneer de klant insolvabel, in vereffening of beslagene is, of een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. MAAAT behoudt zich dan het recht voor om de bestelde producten enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de Overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De koopwaar blijft eigendom van MAAAT tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten. De klant geeft hierbij MAAAT het recht om op eerste verzoek de goederen te komen terughalen. De betaalde voorschotten blijven verworven door MAAAT ter vergoeding van mogelijke verliezen.

11. KLACHTEN

De klant verbindt er zich toe om de afgewerkte en/of teruggegeven goederen onmiddellijk na ontvangst na te kijken op eventuele zichtbare en verborgen gebreken en op de kwantiteit. Eventuele klachten dienen gegrond te zijn en behoorlijk gemotiveerd, schriftelijk aan ons betekend te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een niet voor verlenging vatbare periode van 6 maanden vanaf de levering en op voorwaarde dat MAAAT daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld binnen de 72 uren na ontdekking. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van MAAAT. Deze toestemming houdt geenszins de erkenning en/of de bevestiging van verantwoordelijkheid in van de gebreken of niet conformiteit van de goederen. Ingeval van betwisting zal elke klacht van rechtswege onontvankelijk zijn wanneer de gehele partij niet ongeschonden en onaangeraakt is gebleven. Het bewerken, verwerken, verhandelen, aantasten, al was het maar het geringste gedeelte, maakt elke klacht van welke aard ook onontvankelijk en betekent aanvaarding van de ganse partij die één geheel uitmaakt. Ingeval de klacht gegrond is, zal de verantwoordelijkheid van MAAAT zich beperken tot de vergoeding van de normale aankoopwaarde der ter beschikking gestelde goederen. Geen andere noch hogere schadevergoeding kan worden gevorderd uit welke hoofde dan ook.

12. WAARBORG

De contractuele of wettelijke waarborg op geleverde goederen geldt enkel voor constructiefouten. In dat geval is MAAAT slechts gehouden tot het op zijn kosten vervangen van de defecte onderdelen, zonder enige schadevergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant als gevolg van deze constructiefouten. In geen geval kan MAAAT aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, materiële of immateriële schade van welk aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een verkeerde behandeling of toepassing van de geleverde goederen of een gebrekkig gebruik.

13. SCHORSING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de klant de verplichtingen, vermeld in onderhavig document of in enig ander contract met MAAAT niet naleeft, worden alle verplichtingen van MAAAT automatisch geschorst tot op het ogenblik dat de klant de zijne is nagekomen. Bovendien mag MAAAT, voor het geval dat de klant zijn verplichtingen niet naleeft binnen twee weken na een aangetekende ingebrekestelling, de overeenkomst verbreken en dit zonder enige afstand te doen van zijn rechten om schadevergoeding van de in gebreke zijnde klant te bekomen. Daarenboven worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

14. BEVOEGDE RECHTBANK

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van MAAAT bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies, waarbij o.a. bezoekersstatistieken gemeten worden. Meer info