Meer weten over onze aanpak? Meer info nodig? Bel ons op +3253701424 Contacteer ons via e-mail

Artikel 1. Toepasselijkheid. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MAAAT, met zetel aan het Wijngaardveld 7 te 9300 AALST, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0407.766.422, (hierna ‘MAAAT’) sluit met haar Klanten, met uitsluiting van de eventuele algemene of bijzondere (aannemings-) voorwaarden van de Klant ook al worden ze naderhand meegedeeld. Bijzondere afspraken indien schriftelijk vastgelegd gaan steeds boven deze algemene voorwaarden.9

Artikel 2. Kwalificatie van de overeenkomsten die MAAAT afsluit.  De Opdrachten die MAAAT uitvoert voor de klant zijn te kwalificeren als ‘huur van werk’ in de zin van artikel 1710 en verdere van het Burgerlijk Wetboek. Indien Materiaal en Producten, in afwachting van de afwerking en ophaling van de Producten door de Klant, worden bewaard bij MAAAT dan is deze overeenkomst, ook al wordt hij afgesloten in het kader van een aanneming van werk, te kwalificeren als een ‘bewaargeving’ in de zin van de artikelen 1917 en verdere van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Opdracht. MAAAT voert voor de Klant één of meerdere opdrachten uit, volgens de opdrachtomschrijving en in de hoeveelheden bepaald in de Overeenkomst. Indien dit zo overeengekomen wordt in de Overeenkomst, wordt elke opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de procedures en richtlijnen (de ‘Procedures en Richtlijnen’) en in overeenstemming met de gedetailleerde product specificaties en de gedetailleerde kwaliteitstandaarden (de ‘Product Specificaties en Kwaliteitstandaarden’ genoemd) die in dat geval als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoerd.

Artikel 4. Personeel. De opdrachten zullen door MAAAT worden uitgevoerd door doelgroepwerknemers (hierna “DGRWN”) onder toezicht van gekwalificeerde begeleiders in dienst van MAAAT. DGRWN zijn personen met een arbeidshandicap, personen met psychosociale beperking of uiterst kwetsbare personen.

Artikel 5. Onafhankelijkheid. MAAAT voert haar taken op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis uit. MAAAT en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elk van hen een volledig zelfstandige ondernemer is en blijft en dat zij volledig onafhankelijk ten opzichte van elkaar optreden. Partijen verklaren uitdrukkelijk samen te werken op voet van gelijkheid, hetgeen impliceert dat de Klant zich ervan onthoudt om daadwerkelijk enig gezag uit te oefenen over MAAAT (ingeval van enclave-overeenkomsten) en MAAAT onthoudt zich ervan enig gezag uit te oefenen over de Klant (ingeval van uitvoering van de opdracht bij MAAAT). De Partijen bevestigen dat dit steeds een essentieel element van de samenwerking is.

MAAAT bevestigt dat zij tijdens de uitvoering van de Opdracht alle commerciële, fiscale, sociale en andere de verplichtingen zal naleven die op haar rusten, evenals op de natuurlijke personen op wie zij een beroep doet voor de uitvoering van de Overeenkomst, op grond van de Belgische wetgeving, inbegrepen alle bepalingen betreffende het administratief recht, handelsrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht (o.a. betreffende minimumtarieven en voorwaarden met betrekking tot loon) en socialezekerheidsrecht.

MAAAT en de Klant komen overeen dat iedere werknemer van MAAAT of de Klant te allen tijde onder het gezag van MAAAT respectievelijk de Klant blijft, ook in het geval van enclave-overeenkomsten. Elke Partij zal zich ten allen tijde onthouden van het uitoefenen van enig gezag typisch voor een werkgever over de werknemers van de andere Partij. In het bijzonder verklaren de Partijen dat het gezag om te sanctioneren, het recht om te ontslaan en te aanvaarden, het recht om de arbeidsvoorwaarden te bepalen en het recht om de vertoning en voordelen te bepalen van werknemers die deelnemen aan de uitvoering van de Overeenkomst, ten allen tijde bij MAAAT of de Klant zal blijven met betrekking tot die werknemers die zij tewerkstellen.

Geldt evenwel niet als de uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag door de Klant over de werknemers van MAAAT, instructies die in uitvoering van de Overeenkomst door de Klant worden gegeven aan de betreffende werknemers van MAAAT in het kader van een enclaveovereenkomst en die betrekking hebben op het naleven door de betreffende werknemer(s) van de verplichtingen inzake veiligheid en welzijn op het werk, de wijze van uitvoering van de Opdracht begrepen onder de Overeenkomst.

Partijen erkennen dat het in huidige artikel omschreven instructierecht van de Klant het werkgeversgezag van MAAAT op geen enkele wijze uitholt.

Het staat MAAAT vrij om, voor zichzelf, in eigen naam, voor eigen rekening, op eigen kosten en onder haar eigen verantwoordelijkheid, het personeel aan te werven en te ontslaan dat zij noodzakelijk en aangepast acht met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. In haar hoedanigheid van werkgever zal MAAAT als enige verantwoordelijk zijn voor het beheer van haar personeel en zal zij onder geen enkel beding de Klant of een werknemer van de Klant daarbij betrekken.

Artikel 6. Welzijnswet. In het kader van enclave-overeenkomsten verbindt zowel de Klant, als MAAAT zich er toe om de op hen rustende verplichtingen inzake veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk die eigen zijn aan de inrichting van de Klant en de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd, evenals alle toepasselijke wetten, voorschriften, statuten, regels en reglementeringen, inzonderheid deze met betrekking tot lonen, arbeidsuren en-voorwaarden alsook aan de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de relevante bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten van het nationale, gewestelijke, lokale en bedrijfsniveau na te leven en te doen naleven door hun eventuele medecontractanten en daartoe gelijkaardige bepalingen als onderhavig artikel in de betreffende overeenkomsten op te nemen.

Overeenkomstig de Welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten, zal de Klant MAAAT in het bijzonder informeren over:

  • de risico’s voor het welzijn van de werknemers van MAAAT bij de Klant;
  • de risico’s eigen aan de werkzaamheden die zij uitvoeren;
  • de beschermings- en preventiemaatregelen en -activiteiten bij de Klant, zowel voor de inrichting in het algemeen als voor elk type werkpost en/of elke soort functie of activiteit voor zover deze informatie relevant is voor de samenwerking of coördinatie;
  • de organisatie van de eerste hulp bij de Klant;
  • de maatregelen inzake brandbestrijding en evacuatie van werknemers, evenals de werknemers die belast zijn met het in praktijk brengen van deze maatregelen.

MAAAT zal op haar beurt de voormelde informatie aan haar werknemers verstrekken. MAAAT kan er zich op elk ogenblik van vergewissen dat de werknemers van de Klant en/of eventuele onderaannemers de passende opleiding en instructies op het vlak van veiligheid hebben ontvangen.

MAAAT en de Klant zien er op toe dat hun werknemers steeds voorzien zijn van voldoende en aangepaste veiligheidskledij en -uitrusting.

Artikel 7. Uitvoering van de Opdrachten. Opdrachten die MAAAT uitvoert voor de Klant zullen worden uitgevoerd als een redelijke en voorzichtige maatwerker, waarbij er steeds rekening moet gehouden worden met het feit dat de opdracht(-en) door DGRWN onder begeleiding van een gekwalificeerde begeleider in dienst van MAAAT zullen worden uitgevoerd. De inhoud, het gewicht, de afmetingen en de aantallen van de door MAAAT afgeleverde producten kunnen een afwijking hebben gelijk aan de tolerantie eigen aan het product of werk. Deze afwijkingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 8. Onderaanneming. MAAAT kan ten allen tijde beslissen de Overeenkomst te laten uitvoeren in onderaanneming door een andere maatwerkbedrijf van haar keuze.

Artikel 9. Plaats van de uitvoering. De Opdrachten worden, al naar gelang het bepaald wordt in de Overeenkomst, uitgevoerd in de productieruimte van MAAAT, dan wel in de productieruimte van de Klant (enclave-overeenkomst).

Artikel 10. Termijnen. De Klant en MAAAT zullen in de Overeenkomst steeds de standaardleveringstermijn of productie-aantallen per dag overeenkomen. Hoewel MAAAT er naar zal streven de producten af te leveren op de voorziene leveringsdata of in de voorziene aantallen, zullen de leveringstermijnen en aantallen steeds indicatief zijn en gelden zij bij wijze van inlichting. MAAAT zal de Klant onmiddellijk in kennis stellen van omstandigheden die mogelijks kunnen leiden tot een vertraging inzake de leveringsdata of het niet bereiken van de productie-aantallen, in welk geval een nieuwe, redelijke leveringstermijn zal gelden. In geen geval kan vertraging in de levering aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst of het eisen van een schadevergoeding. Verbreking en/of schadevergoeding wegens laattijdige levering of het afleveren van onvoldoende productie-aantallen, kan enkel indien dit specifiek, vooraf en uitdrukkelijk werd overeengekomen.

Artikel 11. Aflevering en afhaling. De Klant is gehouden de Producten op het overeengekomen leveringsadres op de voorziene datum bij MAAAT te leveren en af te halen op de voorziene datum tijdens de normale werkuren en dit steeds na overleg met MAAAT. Wanneer de goederen laattijdig afgeleverd worden, kunnen eventueel voorziene leveringsdata door MAAAT niet gehandhaafd blijven en worden deze minstens verlengd op overeenkomstige wijze. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt er steeds “EXW” geleverd. Het transport van de Producten gebeurt steeds op risico en kosten van de Klant, zelfs in geval van “DAP”-levering. Gebruikte Inco-terms dienen geïnterpreteerd te worden aan de hand van de op het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst geldende Engelse tekst van de ICC. Europallets worden door MAAAT steeds omgeruild op het moment van aanlevering of ontvangst van de Producten. MAAAT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de geruilde pallets. Niet-geruilde europallets worden verrekend aan de klant tegen de op dat moment geldende marktprijs of worden nadien door de Klant terug aangeleverd. MAAAT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere ruil emballages, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst.

Artikel 12. Aanvaarding van de Producten. De Klant hoort de Producten bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Om geldig te zijn dient elke klacht MAAAT te bereiken per aangetekend schrijven :

  1. ingeval van een klacht wegens zichtbare gebreken binnen de acht dagen na de levering van de Producten ;
  2. ingeval van verborgen gebreken binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek en ten laatste zes maanden na de levering. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding zo de Producten inmiddels niet in gebruik werden genomen of werden doorverkocht.

Ingeval van gebrek is MAAAT naar haar keuze slechts gehouden tot het op haar kosten vervangen van de gebrekkige Producten, dan wel tot betaling van een vergoeding die de prijs die de Klant betaalde voor de productie van het Product dat behept is met een gebrek niet kan overschrijden.

Artikel 13. Bewaring van Producten. De Producten zullen worden bewaard bij MAAAT in afwachting van de Productie en de ophaling ervan door de Klant. Alle risico’s aangaande verlies, beschadiging of diefstal van de Producten worden steeds gedragen door de Klant, behalve in geval van nalatigheid, opzettelijke fout of bedrog van MAAAT.  Indien de Producten op de voorziene datum niet afgehaald worden door Klant, zijn alle daardoor veroorzaakte bijkomende kosten voor rekening van de Klant, inclusief de kosten voor de terugzending van de goederen door MAAAT en/of een bewaarloon dat door MAAAT alsdan kan worden aangerekend aan het gebruikelijke tarief. Eventueel stockbeheer zal worden uitgevoerd door de Klant zelf. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden, zal de MAAAT onverwijld alle Producten (waaronder ook nog niet volledig afgewerkte producten) in haar bezit ter beschikking stellen van de Klant (ongeacht of deze al dan niet bewaard zijn bij MAAAT), zodat deze onmiddellijk kunnen opgehaald worden door de Klant of een derde partij aangeduid door de Klant, onverminderd het retentierecht van MAAAT.

Artikel 14. Materialen van de Klant. Het is mogelijk dat de Klant in uitvoering van een Overeenkomst, Materiaal, zoals machines, installaties en gereedschappen, alsook matrijzen ter beschikking stelt aan MAAAT voor het produceren van de Producten voor de Klant. Dit Materiaal zal door MAAAT gebruikt worden volgens de instructies van de Fabrikant. Indien door de Klant geen kennis werd gegeven van deze instructies kan MAAAT niet verantwoordelijk gesteld worden voor een foutief gebruik. Het Materiaal mag door MAAAT enkel gebruikt worden voor het produceren van de Producten van de Klant. Het materiaal moet voldoen aan de wettelijke- vereisten en afgeleverd worden met de wettelijke documenten (zoals CE, Nederlandstalig handleiding, veiligheidsinstructies, …). MAAAT zal instaan voor het normale onderhoud van het Materiaal door de klant ter beschikking gesteld aan MAAAT. De Materialen zullen voor het overige door MAAAT bewaard worden onder dezelfde modaliteiten als de Producten zoals omschreven in het artikel hierboven.

Artikel 15. Vergoeding. De Klant verbindt er zich toe om MAAAT te vergoeden voor de productie en eventuele aanvullende diensten die door MAAAT worden geleverd en dit volgens hetgeen bepaald wordt in de Overeenkomst. De vergoedingen kunnen door MAAAT worden herzien wegens wijzigingen in de lonen, materiaalprijzen, en de sociale lasten. De herziening kan gebeuren op iedere factuur, waarvan de bedragen worden aangepast volgens deze formule:

p= P (a (s/S) + c i/I)

waarvan "p" de nieuwe prijs rekening houdend met de schommeling van de voormelde gegevens en "P" het bedrag is van de prijs vermeld in de overeenkomst. “a” is het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs dat zal vastgelegd worden in de overeenkomst.  “s/S” gebaseerd op het gemiddelde uurloon volgens de lonen voorzien in het PC waaronder MAAAT ressorteert. De term "S" vertegenwoordigt dit uurloon op de dag van het sluiten van de overeenkomst en "s" dit bij het begin van de periode waarvoor betaling wordt gevraagd. De term “c” vertegenwoordigt het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs en zal vastgelegd worden in de overeenkomst. "I" vertegenwoordigt de materiaal- en grondstofkost, op de dag van het sluiten van de overeenkomst, terwijl "i" de materiaal- en grondstofkost weergeeft bij het begin van de periode waarvoor betaling wordt gevraagd. De vergoedingen zullen Alle bedragen die in de Overeenkomst worden vermeld zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 16. Betaling. Alle  facturen zullen door de Klant betaald worden uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag en indien niets vermeld zou zijn, de 30ste kalenderdag na factuurdatum.

Artikel 17. Niet-betaling. Bij gebreke aan betaling, geheel of gedeeltelijk, op de vervaldag van een openstaande factuur is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verschuldigd:

(1) een forfaitaire vergoeding van 50 EUR voor de eigen invorderingskosten;

(2) een interest aan een interestvoet conform artikel 5.1° van de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

(3) een bijkomende redelijke schadeloosstelling voor buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten, gelijk aan 10% van de op de vervaldag niet betaalde bedragen, met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van  om in het kader van een procedure voor de Rechtbank hierboven nog de rechtsplegingsvergoeding te vorderen.

Niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten. Deelbetaling worden eerst toegerekend op de schadevergoeding, kosten en intresten en dan pas op de hoofdsom.

  1. Protest. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en om geldig te zijn dient een factuur geprotesteerd te worden bij aangetekende brief binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer mee te delen.

Artikel 19. Subrogatierecht. In alle gevallen van door- of wederverkoop van de Producten door de Klant, wordt MAAAT automatisch gesubrogeerd in de schuldvordering van de Klant tegenover de derde-verkrijger van de goederen, ook al zijn de goederen verwerkt. De Klant verbindt er zich toe onverwijld, op eenvoudig verzoek van MAAAT de naam en de gegevens mee te delen van degenen die de goederen verkregen hebben, zodat zij desgevallend haar subrogatierecht kan uitoefenen.

Artikel 20. Retentierecht. Producten en Materialen blijven steeds eigendom van de Klant, maar MAAAT kan een retentierecht uitoefenen op de nog niet afgeleverde Producten en Materialen die MAAAT in materiële detentie en/of bewaargeving heeft in afwachting van de afwerking en levering en dit tot nadere waarborg van de betaling van alle aan MAAAT verschuldigde bedragen.

Artikel 21. Duurtijd. Indien niets anders is overeengekomen, heeft de Overeenkomst een onbepaalde duur. Indien in de Overeenkomst een bepaalde duur voorzien is, dan komt aan de Overeenkomst een einde bij het verstrijken van de duur ervan. Indien de Overeenkomst wordt verdergezet na het verstrijken van de initiële periode, dan wordt de overeenkomst van onbepaalde duur. Heeft de Overeenkomst een onbepaalde duur, dan kan hij, behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst, steeds opgezegd worden per aangetekende brief mits inachtname van een opzegtermijn van één maand, die steeds begint van te lopen de eerste van de maand en loopt tot het einde van de maand.

Artikel 22. Annulatie. Elke annulering van een Opdracht door de Klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits aanvaarding ervan door MAAAT. Ingeval van annulatie van een Opdracht is de Klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de Opdracht, onverminderd het recht een hogere schade te bewijzen. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving. Indien op het ogenblik van de annulatie MAAAT zijn bestelling bij een eventuele leverancier/onderaannemer niet meer kan annuleren, is annulatie onmogelijk.

Artikel 23. Schorsing. Indien de Klant één van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet naleeft, worden alle verplichtingen van MAAAT automatisch en van rechtswege geschorst tot op het ogenblik dat de klant de zijne is nagekomen.

Artikel 24. Ontbinding. MAAAT heeft het recht om de Overeenkomst, naar eigen goeddunken, te ontbinden zonder voorafgaandelijke rechtelijke tussenkomst en dit met onmiddellijke ingang, op iedere ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, door het zenden van een mail of een aangetekende zending naar de Klant in het geval dat:

(a) de Klant aan één van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden te kort komt niettegenstaande een specifiek schriftelijk verzoek van MAAAT om hieraan te remediëren of zich te onthouden in de toekomst van een dergelijke inbreuk en passende maatregelen te nemen opdat een dergelijke inbreuk in de toekomst nier meer zou voorvallen, faalt om dit te doen binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop dit verzoek werd ontvangen;

(b)              dat een situatie van overmacht zich voordoet gedurende een periode van meer dan 1 maand en Partijen er niet in geslaafd zijn om een billijke oplossing te bewerkstellingen conform artikel 27 van de Overeenkomst;

(c)              de Klant insolvabel wordt, geliquideerd wordt, een aanvraag tot faillissement indient of in staat van faillissement werd verklaard dan wel een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend, voor zover in het laatste geval de Klant niet binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van een verzoek hiertoe door MAAAT bevestigd heeft dat ze de Overeenkomst verder wil uitvoeren en al haar opgenomen verplichtingen zal naleven;

Artikel 25. Aansprakelijkheid van MAAAT. De aansprakelijkheid van MAAAT voor schade door haar fout en/of nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst of enige andere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de door MAAAT aangerekende prijs van de geleverde Producten. Deze beperking geldt niet voor lichamelijke schade. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geen geval kan MAAAT aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, materiële of immateriële schade van welk aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een verkeerde behandeling of toepassing van de geleverde Producten of een gebrekkig gebruik ervan.

Artikel 26. Verzekering. MAAAT heeft een verzekeringspolis afgesloten voor de werkzaamheden en voor de Primaire Materialen, Materialen, Apparatuur en Producten, terwijl ze in bewaring zijn van MAAAT. De Op vraag van de Klant zal MAAAT berichten over de juiste omvang en voorwaarden van een dergelijke polis.

Artikel 27. Overmacht. “Overmacht” betekent elke onvoorzienbare omstandigheid buiten de redelijke controle van de Partijen om of elke onvoorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen, die ontstaan na datum van ondertekening van deze Overeenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst door elke Partij, in zijn geheel of gedeeltelijk, verhinderen of vertragen. Volgende niet-limitatieve gevallen maken overmacht uit: laattijdig leveren van de goederen door leveranciers of door de klant zelf, stakingen, sluiting van de onderneming, in- en uitvoerverbod, brand, wateroverlast, oorlog, pandemie, …  een geval van overmacht zal de uitvoering van de verplichting van Partijen onder deze Overeenkomst (behalve de vertrouwelijkheidsverplichting) opgeschort worden voor de duurtijd van de vertraging veroorzaakt door het geval van overmacht en de periode van uitvoering zal automatisch worden verlengd, zonder schadevergoeding, voor een gelijkaardige periode. De Partij die zich beroept op overmacht zal de andere Partij dienaangaande schriftelijk informeren, met opgave van de redenen waarom dit het geval is. Indien een geval van overmacht zich voordoet, zullen Partijen elkaar onmiddellijk consulteren om een billijke oplossing te vinden en zullen zij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van het geval van overmacht te minimaliseren. Indien de voorwaarden van overmacht langer duren dan 1 maand en de Partijen er niet in slagen om een billijke oplossing te vinden, dan heeft de andere partij het recht om deze Overeenkomst te beëindigen bij aangetekend schrijven.

Artikel 28. Nietigheid. De bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen, voor zover als mogelijk, geïnterpreteerd te worden als zijnde geldig en afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving. Indien evenwel één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar (in zijn geheel of gedeeltelijk) beschouwd worden, zullen de andere bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor niet aangetast worden en volledig toepassing blijven krijgen alsof de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepalingen nooit hebben bestaan. Bovendien zullen Partijen in dat geval de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepalingen (of een deel ervan) aanpassen en/of nieuwe bepalingen overeenkomen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de doelstelling van de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepalingen.

Artikel 29. Toepasselijk recht en jurisdictie. Op alle geschillen omtrent de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden alsook alle conflicten van onrechtmatige daad en andere conflicten van pre- en extracontractuele aansprakelijkheid tussen Partijen is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van elke ander gekozen recht of regels van internationaal privaat recht (Belgisch, buitenlands of internationaal), die tot gevolg zouden hebben dat het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing zou zijn.

Alle geschillen omtrent de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden alsook alle zaken van extracontractuele aansprakelijkheid zullen voorgelegd worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken met afdelingszetel in het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de MAAAT gevestigd is.

Deze website maakt gebruik van cookies, waarbij o.a. bezoekersstatistieken gemeten worden. Meer info